تماس با ما

فروشگاه باتری مرکزی قم ( موحدی )  – شعبه مرکزی

☎️ تلفن تماس شعبه جمهوری : ۰۲۵۳۸۹۰۷۵۷۱

☎️ خط ویژه تماس ضروری :۰۹۱۲۸۷۹۷۹۲۲

آدرس شعبه مرکزی:

قم ، بلوار جمهوری ، بین مالک اشتر و طفلان مسلم ، فروشگاه مرکزی قم (موحدی) – شعبه مرکزی

فروشگاه باتری مرکزی قم ( موحدی )  – شعبه دوم

☎️ تلفن تماس شعبه دوم: ۰۲۵۳۲۹۰۳۰۲۲

☎️ خط ویژه تماس ضروری :  ۰۹۰۲۸۷۹۷۹۲۲

آدرس شعبه مرکزی:

قم ، بلوار صدوق ، نبش بلوار فردوسی ، فروشگاه باتری مرکزی قم (موحدی ) – شعبه دوم